משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב "פורום פעילים" ועדות חיוניות לקיום "יישוב לדורות" ועדות הכרחיות לקיום "יישוב לדורות" הגבלת הכהונה בוועדות מינוי ותפעול שוטף של הוועדות ועד ההנהלה והועדות ביישוב בדקו את עצמכם ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

ועדות ביישוב

מינוי ותפעול שוטף של הוועדות
9/11/2012

התהליך המומלץ למינוי חברי הוועדות

 • ועד ההנהלה יפרסם לתושבים את סוגי הוועדות ואת מספר החברים הדרוש לאיוש כל ועדה
 • החברים יציגו מועמדות לוועדות השונות על פי נטיית ליבם
 • בהתאם לתקנון יערכו בחירות באסיפת היישוב או שוועד ההנהלה יאשר את הרכב חברי הוועדות ויפרסם את המידע לחברי היישוב
 • ועד ההנהלה ימנה מבין חבריו איש קשר לכל ועדה
 • הוועדות יאוישו על פי סדר קדימות - ועדות חובה לפני ועדות רשות 

תהליך פעילות הוועדה 

 • בתחילת קדנציה של כל ועדה תיערך ישיבה משותפת לוועד ההנהלה ולוועדה ובה ייקבעו במשותף מטרות הוועדה
  ומדיניות העבודה
 • ההנהלה תסמיך את הוועדות לפעול עצמאית ככל האפשר במסגרת התקציב שאושר לפעולת כל ועדה, ולא תתערב
  בהחלטות הוועדה, למעט במקרים חריגים או במקרה של חריגה מהתקציב השוטף
 • הוועדה תכין תוכנית עבודה שנתית
 • הוועדה תנהל ספר פרוטוקולים מסודר של ישיבותיה
 • הוועדה תפרסם את החלטותיה לציבור דרך האתר
 • הוועדה תעביר דוח על פעולותיה להנהלה ולציבור
 • ועדת ביקורת תבקר את  פעולות הועדות השונות
 • כאשר לוועדה יהיה צורך בביצוע פרויקט שחורג מהפעילות השוטפת, או שבגלל היקפו הוא דורש השקעה כספית כבדה, תביא הוועדה את הנושא לאישור ועד ההנהלה, וזה מצדו,לאחר דיון ואישור הפרויקט, יחליט מהיכן יילקח הכסף לביצוע - מהתקציב השוטף או מתקציב ההשקעותלהוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית