משילות הכנת תוכנית אב אסטרטגית ועד הנהלה מזכיר היישוב בדקו את עצמכם אחריות וסמכות המזכיר ניהול הקשר עם גורמי חוץ פורום הנהלת היישוב ועדות ביישוב ניהול מערך ההתנדבות אסיפות תושבים ועד מקומי או אגודה שיתופית תקנון היישוב ניהול תקציב היישוב ניהול קונפליקטים יחסי גומלין בין היישוב לבין גורמי חוץ קהילה קיימות
מלאו את כתובת ה-Email שלכם וקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הנושא
הצטרף הסר
 

מזכיר היישוב

אחריות וסמכות המזכיר
9/11/2012

מזכיר היישוב מועסק על ידי היישוב בשכר ותפקידו העיקרי הוא לנהל את היישוב ניהול שוטף ולממש את החלטות ועד ההנהלה של היישוב ושל מוסדותיו האחרים.

הממונה הישיר של המזכיר יהיה נציג ועד אחד שיבחר (בדרך כלל היו"ר) בכפוף להנחיות והחלטות הועד והיו"ר.

אחריות ניהולית ישירה של המזכיר:

 • הנהלת המשרד של היישוב
 • קבלנים וספקים: שומר, גנן, אנשי תחזוקה
 • גננות ומטפלות (אם אין מי שאחראי למערכת החינוך ביישוב)

סמכויות המזכיר:

סמכויות המזכיר באות לידי ביטוי ביכולת ובזכות המוקנית לו על ידי הממונה הישיר או המקצועי לקבל החלטות בנוגע לבעלי תפקיד בכפיפותו, להכוונת פעולות
ולהקצאת משאבים לפי הפירוט הבא:

 • סמכויות בנוגע לממלאי תפקיד בכפיפותו: מתן הוראות, העברה או שינוי תפקיד, פיטורין, הגדרת התגמול או שינויו
 • העסקה ופיטורין (באישור הועד)
 • שינוי בשכר בכפוף להחלטת הועד ובאישורו
 • מתן הוראות: בסמכות מלאה של המזכיר תוך שמירה על מדיניות הועד
 • הכוונת פעולות: קביעת סדר עדיפויות, שינויים, הגדרת נהלים וכיו"ב
 • קביעת סדר עדיפויות תיקבע בשיתוף עם הועד, תוך מתן מרחב פעולה לשיקול דעת המזכיר בהתחשב בנסיבות העולות תוך
  כדי העבודה השוטפת
 • הקצאת משאבים: כמות ואופי המשאבים
 • זכות חתימה בנוסף ל- 2 חתימות חברי ועד
 • משאבים : יוצאו על ידי מילוי טופס הזמנה ועל פי הנוהל הרגיל הקיים במזכירות (באישור נציג ועד בוועדה,
  גזבר ומזכיר) ובכפוף לתקציב השנתי. לא ניתן לחרוג מהתקציב ללא אישור ועד ההנהלה. כל הוצאה חריגה תובא לאישור הועד

ניהול שוטף של היישוב:

 • ביצוע תקציב שנתי על פי אישור אסיפה
 • הוצאה לפועל של החלטות הועד
 • ניהול וביצוע פרויקטים בשוטף, הנדרשים על ידי הוועד
 • גזברות, הנהלת חשבונות וגבייה
 • עבודה מול הועדות השונות
 • תחזוקת היישוב
 • מענה לפניות תושבים וטיפול בהן 

בתפיסת  העולם של "יישוב לדורות" נשאף שמזכיר
היישוב ינהל את היישוב ניהול שוטף ויממש את החלטות ועד ההנהלה של היישוב ושל
מוסדותיו האחרים. להוסיף תגובה אין תגובות לרשומה זאת קישור ישיר לקטע בית