מיהו "יישוב לדורות"

 

"יישוב לדורות" הוא יישוב מתוכנן לטווח ארוך, יישוב המעודד יצירת הון חברתי רב ושימורו ככל האפשר, המנוהל בצורה יעילה, שקופה ואמינה, המקדם איכות חיים וסביבה והחי בשכנות טובה.

ניהול היישוב: היישוב ינהל את עצמו בצורה מיטבית באמצעות הוועד המקומי והאגודה השיתופית המקבלים את החלטותיהם בשיתוף מלא של החברים ביישוב. הוועד המקומי ועד ההנהלה של האגודה ינהלו את היישוב, בשיתוף מלא של הציבור, באמצעות ועדות של מתנדבים ומזכיר המוציא לפועל את החלטות הגופים המנהלים את היישוב. יוקם פורום "הנהגת היישוב", המורכב מנציגי הקהילה, אשר יהיה מקור השראה ואינדיקאטור למצב הקהילתי, דרך הבנה טובה של רצון הקהילה ושל מימוש הרצונות לביצוע בפועל בתחומים השונים.
ההתנהלות הכספית: ההתנהלות הכספית
והתקציבית תהיה במסגרת של תוכנית עבודה שנתית, הנגזרת מתוכנית פיתוח רב-שנתית המבוססת על תכנון ארוך טווח, והמתקבלת ומאושרת על ידי תושבי היישוב. תתקיים פעילות מתמדת לגיוס משאבים מגורמים ממשלתיים ובלתי-ממשלתיים ולקידום שיתופי פעולה אזוריים להקטנת עלויות.
האוכלוסייה: האוכלוסייה ביישוב תהיה רב-דורית, עם תושבים בכל טווח הגילאים - מגיל ינקות ועד זִקנה, תוך מתן מענה לאוכלוסיות השונות, המרגישות שייכות, תורמות ומקבלות. הקליטה תהיה מתוכננת ליצירת מחזורי ילדים להפעלה מיטבית של מוסדות החינוך ביישוב. יתוכננו ויוקמו מתחמי בנייה רוויה, שתתאים לצרכים המשתנים. היישוב יפעל להקטנת מספר הקונפליקטים באמצעות התנהלות שקופה והגונה. מרבית הקונפליקטים ינוהלו ויגיעו לפתרון במסגרת היישוב. ניהול הקונפליקטים מחוץ ליישוב יתקיים רק במקרים יוצאי דופן.

זהות קהילתית: היישוב יפעל להדגשת והעצמת הזהות הקהילתית עם תחושת גאווה בהשתייכות לקהילה, לרבות מתן ביטוי לייחודיותה של הקהילה ולתפיסת הקהילה את עצמה. תרבות קהילתית משותפת חשובה ליצירת הזהות הקהילתית והיא מבוססת על ערכים, נורמות וסמלים המעוגנים במסגרות ובפעילויות הקהילתיות. התרבות הקהילתית כוללת בתוכה חגיגה משותפת של טקסי חיים וחגים וכן לימוד ושיח משותפים. כדי ליצור רשת חברתית ענפה יושם דגש על בניית מערך קשרים בקהילה.

קיימות וסביבה: ועדת קיימות וסביבה תקדם את איכות החיים והסביבה מתוך התייחסות לערך הקיימות. חינוך סביבתי מיועד לשינוי הרגלים כדי להקטין את טביעת הרגל האקולוגית בבית, ביישוב, במרחב ובעבודה. מטרתנו היא להשאיר את הסביבה שלנו לילדינו, שיוכלו להנות ממנה לפחות כמו שאנו נהנים כיום.

בנייה ירוקה של מבני ציבור ושכונות מגורים: הבנייה הירוקה מיועדת לצמצם את הפגיעה בסביבה, לשמר משאבי טבע, למזער נזקים בשל פליטת גזים, להקטין את כמויות  הפסולת, השפכים, הרעש והקרינה ולשמור על רווחת האדם ועל שיפור התנאים לבריאות.

יחסים עם השכנים: קיום שכנות טובה בין הקהילה היהודית לערבית הכרחית לפיתוח אזורי. ניתן לקיים אותה על בסיס מציאת אינטרסים משותפים כגון פתרון בעיות איכות סביבה הפוגעות בכל תושבי האזור. 

 

יצירת קשרי גומלין בין הניהול המיטבי ("משילות"),
לבין יצירתו של ההון החברתי ("קהילה") ושימורו,
 לבין שמירה על איכות הסביבה ועל המשאבים הטבעיים ("קיימות") -
 יבטיחו את קיומו של "יישוב לדורות".